Strefa Partnera
Zaloguj
Szukaj
Masz pytania?
Chcesz zamówić produkty?

Zadzwoń!
tel. (71) 327 00 00
tel. kom. +48 727 920 013 ›› 018
pon - piątek od 8:00 do 22:00
sobota od 10:00 do 14:00
Więcej »

Odwiedź FM Group
na portalach społecznościowych

Działalność gospodarcza

Jeżeli chce Pan/Pani współpracować z FM GROUP Polska jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, powinien/a Pan/i prowadzić działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD 2007 pod numerami: 47.99.Z i 73.11.Z oraz dostarczyć do FM GROUP Polska wraz z podpisaną Umową Partnerską dodatkowo kopie odpowiednich dokumentów (spośród wskazanych poniżej) oraz dwa podpisane egzemplarze „Umowy o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej i świadczenie usług reklamy sieci i Produktów FM GROUP”.

Potrzebne dokumenty:

  1. Umowa o prowadzenie sprzedaży bezpośredniej i świadczenie usług reklamy Sieci i Produktów FM GROUP w dwóch egzemplarzach,
  2. Zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie dokumentu elektronicznego lub w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (jeśli jest Pan/i osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie takiego wpisu) albo kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych albo podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, partnerskiej),
  3. Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON - w przypadku podmiotów wpisanych do KRS ,
  4. Kopia decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku podmiotów wpisanych do KRS,
  5. Kopia umowy spółki cywilnej (jeśli prowadzi Pan/i działalność gospodarczą na podstawie takiej umowy),
  6. Wniosek o wpisanie wszystkich wspólników spółki cywilnej pod jednym Numerem Partnerskim - własnoręcznie podpisany przez wszystkich wspólników (jeśli wszyscy wspólnicy chcą być wpisani na jednym numerze Partnerskim),
  7. Kopia pełnomocnictwa (jeśli jest Pan/i pełnomocnikiem i działa Pan/i w imieniu osoby trzeciej),
  8. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do występowania w imieniu danego podmiotu oraz kopia odpisu z odpowiedniego rejestru (w przypadkach innych niż wymienione w pkt. 2 powyżej),
  9. Nr rachunku bankowego.

Działalność gospodarcza jest rejestrowana na podstawie dokumentów przesłanych wyłącznie za pośrednictwem tradycyjnej poczty (nie faksem i nie e-mailem), z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do CEIDG, które mogą przesłać zaświadczenie o wpisie w CEIDG także w formie dokumentu elektronicznego na adres: umowy@perfumy.fm

Prosimy o zapoznanie się ze wzorem prawidłowo wypełnionej faktury VAT.